Có 1 kết quả:

zhí jiǎo sān jiǎo xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

a right angled triangle