Có 1 kết quả:

zhí jiǎo zuò biāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

rectangular coordinates