Có 1 kết quả:

zhí yì qì

1/1

zhí yì qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

interpreter (computing)