Có 1 kết quả:

zhí xuǎn

1/1

zhí xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

direct election