Có 1 kết quả:

zhí tōng huǒ chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

through train