Có 1 kết quả:

zhí fà qì

1/1

zhí fà qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hair straightener