Có 1 kết quả:

zhí fà bǎn

1/1

zhí fà bǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 直髮器|直发器[zhi2 fa4 qi4]