Có 1 kết quả:

Xiāng hù Bǎo zhèng Huǐ miè

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mutual Assured Destruction