Có 1 kết quả:

xiàng wèi

1/1

xiàng wèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

phase (waves)

Một số bài thơ có sử dụng