Có 1 kết quả:

xiàng wèi chā

1/1

xiàng wèi chā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

phase difference