Có 1 kết quả:

xiāng bǎo

1/1

xiāng bǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to guard each other

Một số bài thơ có sử dụng