Có 1 kết quả:

xiāng xiàng

1/1

xiāng xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to resemble one another
(2) to be alike
(3) similar