Có 1 kết quả:

xiāng xiàng tū jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

sudden attack from the opposite direction (idiom)