Có 1 kết quả:

xiàng tú

1/1

xiàng tú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) phase diagram (math.)
(2) phase portrait