Có 1 kết quả:

xiàng fū jiào zǐ

1/1

xiàng fū jiào zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to assist one's husband and educate the children (idiom)
(2) the traditional roles of a good wife