Có 1 kết quả:

xiāng duì dì zhǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

relative address (computing)