Có 1 kết quả:

xiāng duì lùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

theory of relativity