Có 1 kết quả:

xiāng duì shī dù

1/1

Từ điển Trung-Anh

relative humidity