Có 1 kết quả:

xiāng duì lùn xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

relativistic (physics)