Có 1 kết quả:

xiāng xíng jiàn chù

1/1

Từ điển Trung-Anh

pale by comparison (idiom)