Có 1 kết quả:

xiāng dé yì zhāng

1/1

xiāng dé yì zhāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bring out the best in each other (idiom)
(2) to complement one another well