Có 1 kết quả:

xiāng liàn

1/1

xiāng liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to love each other