Có 1 kết quả:

xiāng liàn ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to love each other