Có 1 kết quả:

xiāng shǒu xiè

1/1

xiāng shǒu xiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

crab of the family Sesarmidae