Có 1 kết quả:

xiāng chí bù xià

1/1

xiāng chí bù xià

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) at a stalemate
(2) deadlocked
(3) in unrelenting mutual opposition