Có 1 kết quả:

xiāng jìng rú bīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to treat each other as an honored guest (idiom)
(2) mutual respect between husband and wife