Có 1 kết quả:

xiàng jī ér xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to act according to the situation (idiom)