Có 1 kết quả:

xiàng jià

1/1

xiàng jià

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

picture frame