Có 1 kết quả:

xiàng piàn

1/1

xiàng piàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) image
(2) photograph
(3) CL:張|张[zhang1]