Có 1 kết quả:

xiàng kōng jiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

phase space (math., ordinary differential equations)