Có 1 kết quả:

xiàng zhǐ

1/1

xiàng zhǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

photographic paper