Có 1 kết quả:

xiāng chǔ

1/1

xiāng chǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be in contact (with sb)
(2) to associate
(3) to interact
(4) to get along (well, poorly)