Có 1 kết quả:

xiāng rèn

1/1

xiāng rèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to know each other
(2) to recognize
(3) to identify
(4) to acknowledge (an old relationship)