Có 1 kết quả:

xiāng fǔ xiāng chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to complement one another (idiom)