Có 1 kết quả:

xiāng lián

1/1

xiāng lián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to link
(2) to join
(3) link
(4) connection

Một số bài thơ có sử dụng