Có 1 kết quả:

xiāng pèi wù

1/1

xiāng pèi wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) thing that is well suited
(2) pet animal that suits its owner