Có 1 kết quả:

pàn xīng xīng pàn yuè liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to wish for the stars and the moon
(2) to have unreal expectations