Có 1 kết quả:

pàn lài

1/1

pàn lài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) your favors
(2) your consideration