Có 1 kết quả:

shěng qù

1/1

shěng qù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to omit
(2) to dispense with
(3) to make unnecesary
(4) to save (time, trouble etc)