Có 1 kết quả:

shěng lüè hào

1/1

Từ điển Trung-Anh

the ellipsis …… (punct., consisting of six dots)