Có 1 kết quả:

shěng zhí guǎn xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

direct management of a county by the province (PRC administrative reform)