Có 1 kết quả:

shěng qián

1/1

shěng qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to save money