Có 1 kết quả:

méi lái yǎn qù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. eyes and eyebrows come and go (idiom); to make eyes
(2) to exchange flirting glances with sb