Có 1 kết quả:

méi mao hú zi yī bǎ zhuā ㄇㄟˊ ㄏㄨˊ ㄧ ㄅㄚˇ ㄓㄨㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) careless
(2) any-old-how, regardless of the specific task