Có 1 kết quả:

méi yǎn

1/1

méi yǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) brows and eyes
(2) appearance
(3) looks
(4) countenance

Một số bài thơ có sử dụng