Có 1 kết quả:

kàn bù shùn yǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) unpleasant to the eye
(2) objectionable