Có 1 kết quả:

kàn rén xià cài diér

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) to treat sb according to their social status, relationship with them etc (idiom)
(2) not to treat everyone equally favorably