Có 1 kết quả:

kàn zài yǎn li

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to observe
(2) to take it all in