Có 1 kết quả:

kàn dǒng

1/1

kàn dǒng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to understand what one is reading or watching