Có 1 kết quả:

kàn xiàng

1/1

kàn xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to tell fortune by reading the subject's facial features

Một số bài thơ có sử dụng