Có 1 kết quả:

kàn zhe bàn

1/1

kàn zhe bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to do as one sees fit
(2) to play it by ear (according to the circumstances)